sida

Vår valplattform 2018

Valplattform för Vänsterpartiet Nordanstig 2018-2022

Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett samhälle för alla – inte bara för några få. Många pratar om jämlikhet, men det hjälper inte att bara prata. Vi har förslag som faktiskt förändrar och gör skillnad. Dessutom har vi den styrka och envishet som behövs för att klara av att genomföra nödvändiga reformer i Nordanstigs kommun.

Kortprogram att ladda ner för att få en överblick över vår lokala politik.
För dig som har bråttom.

Valplattform långa versionen (för nedladdning)

Under kommande mandatperiod vill Vänsterpartiet i Nordanstigs kommun skapa förutsättningar för att ge barn och ungdomar möjlighet att få uppleva drägliga och positiva uppväxtvillkor. Vi vill också ge möjlighet till Nordanstigs äldre att få en trygg och bekväm ålderdom i det boende som passar var och en bäst. Detta är våra allra mest prioriterade frågor.

Välfärden – Vår gemensamma framtid

Sverige är ett land där vi har möjligheter att skapa ett gott liv för alla oss som lever här. Den samlade rikedomen är större än någonsin. Trots detta är det många som inte får del av framgången. En liten ekonomisk elit drar ifrån oss andra. Det syns tydligt i våra städer, förorter och på landsbygden.

Att välfärden fungerar är en förutsättning för människors frihet. Det ska gå att lita på att ditt barn möter trygghet i skolan, att dina föräldrar får värme och omsorg på äldreboendet, att polis och brandkår kommer när du ringer, och att du får bästa möjliga vård när du mår dåligt. Man ska kunna lita på att välfärdssamhället fungerar oavsett var man bor.

Många möter en tuff vardag. Det är pensionärer som inte får pensionen att räcka till trots ett långt arbetsliv. Det är den stora majoriteten kvinnor som ofta får lägre inkomster och sämre arbetsvillkor än män. Det är alla vi som inte kan få ett fast, tryggt arbete utan får nöja oss med tillfälliga, otrygga jobb, och alla vi som har ett jobb men slits ut av stress.

Personer i behov av LSS-insatser, t.ex. personlig assistans, förlorar idag sina insatser, vilket ofta innebär katastrofala konsekvenser för den drabbade och anhöriga. Detta måste få ett stopp.

Många av oss utsätts för rasism på grund av det vi säger, hur vi ser ut eller hur vi klär oss – det kan vara på arbetsplatsen eller ute på gatan. Välfärden nedmonteras och samhället privatiseras mer och mer. Det är en konsekvens av skattesänkningar och andra politiskt fattade beslut, inte av en ökad invandring. Tvärtom är Nordanstig i stort behov av fler invånare.

Det är mycket som står på spel i vår tid och valet 2018 är ett tillfälle då vi kan vända utvecklingen. En röst på Vänsterpartiet är en röst mot sänkta pensioner, otrygga jobb och förlorade LSS-insatser, samt det bästa svaret på rasisternas försök att ta makten. Politiken i Nordanstig och i Sverige behöver förändras.

I Nordanstig behöver vi inte politiska partier som klamrar sig fast vid makten för maktens egen skull – vi behöver partier som vill något och som det går att lita på. Valet 2018 handlar inte om ett politiskt spel – det handlar om vilken framtid vi vill ha.

Barn och unga

Skillnader i uppväxtvillkor påverkar hela livet. Därför fokuserar Vänsterpartiet på att göra barnens och ungdomarnas uppväxt så bra som möjligt. Alla barn har rätt till den bästa skolan och till minnesvärda sommarlov . Alla barn har också rätt till en omväxlande fritid med möjligheter att delta i olika aktiviteter.

Kommunens skolor

I Nordanstig har skoldebatten de senaste åren mycket handlat om de så kallade byskolorna. Det finns partier eller delar av partier som menar att det nästan till varje pris måste finns minst en skola i varje by, och att detta ska vara den grundläggande prioriteringen i skolpolitiken. Vänsterpartiet tycker att det här till viss del är fel utgångspunkt i sättet att tänka.

 

Vi är inte emot att det finns mindre skolor upp till en viss ålder i olika kommundelar, och vi stöder föräldrars önskan om att ha nära till sina barns skola, men vi menar att detta inte kan vara den enda utgångspunkten. Vi anser att planeringen av skolverksamheten alltid måste utgå från kvalitet och ingenting annat. Att undervisningen i skolan håller hög nivå och är likvärdig i hela kommunen, är det absolut viktigaste, inte exakt var de olika skolorna är placerade. Här kommer även kommunens begränsade resurser in och hur dessa ska användas på bästa sätt, alltså så att vi får ut så mycket utbildning av hög kvalitet som möjligt.

30 timmars förskola

För elever i behov av särskilt stöd sätts idag de största insatserna in först i slutet av grundskolan och i gymnasieskolan, trots att all forskning visar att tidiga insatser ger bäst resultat. Vi vill ändra på detta och se till så att det finns tillräckliga resurser för särskilt stöd redan i förskolan och under de första åren i grundskolan. Alla barn ska ha rätt till en förskola där den pedagogiska verksamheten håller högsta möjliga kvalitet. Även de barn som nyss fått småsyskon eller vars föräldrar är hemma för att de är arbetslösa eller sjukskrivna har rätt till en pedagogisk verksamhet större delen av dagen. Därför kommer vi fortsätta driva kravet på rätt till 30 timmars förskola i veckan för alla barn.

Gratis kollektivtrafik för ungdomar

För att hela Nordanstig ska leva så behövs en fungerande kollektivtrafik. Särskilt viktigt är det för de grupper som inte har körkort till exempel barn och ungdomar. Därför kommer vi jobba för att kollektivtrafiken i hela länet blir avgiftsfri för alla barn och ungdomar i Nordanstig. Detta är ett måste för att familjerna ska få ihop livspusslet och för att Nordanstig fortsättningsvis ska vara en fungerande boendekommun.

Gratis lovaktiviteter

På sommaren drar kommunen ned på barn- och ungdomsverksamheten, och förskolor och fritidshem har begränsade öppettider. Många barn tillbringar därför mycket tid ensamma när föräldrarna jobbar och kompisar åker iväg på semester. De senaste somrarna har barnen i Nordanstig, tack vare Vänsterpartiets budgetsamarbete med regeringen, kunnat delta i olika gratis sommarlovsaktiviteter

Tecknad bild av barn i skolbänkar som berättar vad de gjort under sommarlovet.
Illustration Malin Granroth.

Vi vill fortsätta ge barnen den möjligheten på sommaren, och dessutom på alla andra skollov.

Gratis läxhjälp

I den kommunala skolan ska alla barn har samma möjligheter. Stöd ska ges efter behov och alla elever ska få möjligheten att klara av att nå sina mål i skolan. Därför ska kommunens skolor erbjuda gratis läxhjälp för alla elever. Detta kan till exempel ske i fritidshemmens regi med hjälp av utbildade pedagoger.

Allaktivitetshus

Vänsterpartiet vill att ett så kallat allaktivitetshus ska byggas i Bergsjö under kommande mandatperiod. Allaktivitetshuset ska innehålla en funktionell och modern idrottshall för att täcka Bergsjö centralskolas behov, men även lokaler för andra ändamål, både idrotts- och kulturaktiviteter.

Demokratisk skola

Barn och elever i våra skolor ska inte behöva befinna sig i en miljö som präglas av ständig konkurrens, karriärism och tävlan på alla livets områden. Barn och elever behöver se upp till en vuxenvärld som präglas av samarbete, samverkan, jämlikhet och demokratiska värderingar.

Därför har Vänsterpartiet för avsikt att motverka de destruktiva maktstrukturer som på senare tid vuxit sig starka, inom skolans värld , med till exempel förstelärare, riktade lönehöjningar och individuell lönesättning.

Detta vill Vänsterpartiet ändra på eftersom sådana maktstrukturer har en skadlig inverkan på alla inblandade, inte minst på eleverna, vars undervisning riskerar att bli lidande.

Delaktighet och inflytande

Inflytande över den egna livssituationen och det nära samhället är viktigt för att känna sig delaktig. Vi vill ge människor möjlighet till inflytande över samhällsutvecklingen. Demokratiska samhällen är bättre samhällen och när folkstyret urholkas så innebär det inte bara sämre beslut – det underminerar också tilltron till demokratin.

Lokal demokrati

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod aktivt verka för en allt högre grad av jämlikhet, delaktighet och inflytande såväl i lokalsamhället som inom det offentliga verksamhetsområdet.

Vi anser att demokrati är någonting mer och någonting annat än att rösta vart fjärde år, och vi tror att demokratin inte kan motiveras på annat sätt än som ett verktyg för att frigöra och utveckla personligheten, och i förlängningen även samhället.

Tecknad bild av ett möte som diskuterar olika kommunala investeringar - medborgardialog.
Illustration Malin Granroth.

Vi tror att detta bygger på medborgarnas aktiva engagemang inom det lokala område där medborgaren bor och verkar. Där kan demokratin upprätthållas, förnyas och utvecklas i och genom alla tänkbara föreningar, organisationer, företag och andra sociala sammanslutningar.

Lita på personalen

Vi vill verka även för en allt högre grad av jämlikhet, deltagande och inflytande inom kommunens alla offentliga förvaltningar och dess verksamhetsområden. Vi tror att både anställda, kommunorganisationen och samhället skulle må bra av en allt högre grad av självstyrande arbetsplatser och enheter inom det kommunala verksamhetsområdet.

Vi tror att människor är benägna till att ta ansvar när människor får ansvar och vi tror inte på värdet av att någon överordnad som behöver ta ansvar över människor som har förmåga till att ta ansvar för sig själva, varandra och samhällsuppdraget.

Vi tror helt enkelt på demokratins återuppståndelse inom det kommunala verksamhetsområdet och vi tror på de anställdas potentiella förmåga till att ta ansvar för sig själv, varandra och uppdraget.

Vänsterpartiets motion om självstyrande grupper bifölls av fullmäktige för två år sedan, men än har inget hänt. Vi vill genast ta itu med genomförande av den motionen.

Utveckla biblioteken

Biblioteksverksamheten är en viktig kommunal verksamhet som betyder oerhört mycket för både gamla och unga, infödda och inflyttade. Biblioteket ska vara en plats för utforskande och lärande, men även en plats där vi träffas och umgås. Du ska kunna använda biblioteket när just du har möjlighet, inte bara när det är öppet. Tänk att med bibliotekskortet – lånekortet – och en enkel pin-kod, kunna använda biblioteket när du har tid och inte bara när det är öppet. På så vis blir biblioteket tillgängligt för fler. Fler får möjlighet att låna böcker och läsa tidningar. Så tror vi att vi kan öka intresset för läsning i Nordanstig.

Vi vill också bredda bibliotekens utbud, t.ex. genom att låna ut den konst som kommunen – vi alla – äger. Dessutom vill vi arbeta för att biblioteken i Nordanstig, liksom i många andra kommuner, på sikt ska kunna erbjuda utlån av idrottsutrustning och instrument.

Kultur för alla

Kultur är ingen lyx. Den är en av människans djupaste behov, nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka efter. Vänsterpartiet vill att kommunen mer aktivt söker samarbete med de kulturarbetare och de föreningsaktiva som finns i kommunen, för att på så sätt ge ännu fler tillgång till meningsfulla kultur och föreningsaktiviteter.

Vårt mål är vidare att Nordanstigs kulturverkstad för barn ska göras kostnadsfri före år 2022. Alla barn har rätt till kultur och offentlig kulturverksamhet ska vara kostnadsfri.

HBTQ

Nordanstigs kommun har inte tidigare arbetat aktivt med HBTQ-frågor eller med normkritiskt tänkande. Det här är dock viktiga frågor, särskilt för de yngre, och speciellt i små skolor kan det vara stigmatiserande att känna sig annorlunda.

Därför bör kommunala och fristående skolor arbeta aktivt med HBTQ-frågor och Vänsterpartiet vill driva på det arbetet i kommunen . En annan viktig samarbetspartner i HBTQ-arbetet bör vara det lokala föreningslivet där de flesta barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin fritid.

Äldreomsorgen

Vänsterpartiets mål är att säkerställa att den offentliga servicen som vi betalar skattepengar till, ger den hjälp som människor behöver. För det behövs en varaktig upprustning av välfärden. Det krävs ökade statsbidrag till kommuner och landsting så att vi kan anställa fler, förbättra arbetsvillkoren och ta sjukvård, äldreomsorg, skola, socialtjänst till den goda nivå den bör hålla.

Behoven måste få styra. Det behövs mer inflytande till de anställda som vet hur jobbet ska utföras och mindre byråkrati för lärare och omsorgspersonal. Hemtjänsten, trygghetsboende och särskilda boenden ska vara anpassade för olika gruppers behov. Det behövs bland annat speciella insatser för de dementa. Tillgång till kompetent personal i den omfattning som verksamheten behöver, är grundläggande. Det ska också finnas en helhetssyn där alla länkar i kedjan har en fungerande kommunikation med varandra.

Vänsterpartiet vill ge personalen ordentlig grundutbildning, kontinuerlig fortbildning samt tillgång till handledning.

Särskilt boende

På längre sikt ser vi att Sörgården kommer vara kommunens enda särskilda boende. Det ger både effektivitetsvinster och möjlighet till en ökad trygghet, än om det ska finnas flera boenden. Under mandatperioden kommer dock kommunen fortfarande att ha två stycken särskilda boende; Sörgården i Bergsjö samt Bergesta i Gnarp.

Trygghetsboenden

Trygghetsboenden har stor potential att bli ett attraktivt alternativ för de äldre i kommunen. Viktigt är att trygghetsboenden görs tillgängliga för alla och att hyror och avgifter inte blir för höga. En förutsättning är också att trygghetsboenden byggs i närheten av befintlig kollektivtrafik så att offentlig service och annan viktig service blir lättillgängligt.

Vänsterpartiet anser att det ska finnas trygghetsboenden i Hassela, Bergsjö, Gnarp och Harmånger och de ska byggas under mandatperioden. Antingen av kommunen eller av privata aktörer.

Bättre landsbygdsservice

Sverige är ett land där vi har möjligheter att skapa ett gott liv för alla oss som lever här. Den samlade rikedomen är större än någonsin. Trots detta är det många som inte får del av framgången. En liten ekonomisk elit drar ifrån oss andra. Det syns extra tydligt på landsbygden.

Pengarna finns i samhällets centrum, runt de stora städerna och i stadskärnorna. Så har både socialdemokratiska regeringar och högerregeringar drivit på de geografiska klyftorna. På landsbygden ringer man 112 och får beskedet att det inte finns någon polis att skicka.

Polis, räddningstjänst, kollektivtrafik, vård och annan offentlig service ska finnas tillgänglig även på landsbygd och i förorter. Posten ska komma, apoteket ha medicin, bankkontoret ha kontanter och polisen ska ha tid att rycka ut.

Tecknad bild på landsbygdsbor som kräver service även på landsbygden.
Illustration Malin Granroth.

Det ska vara möjligt för de som arbetar i bristyrken att få studielånen avskrivna om man bor och jobbar i glesbygd. Vänsterpartiets förslag om en grön investeringsbank gynnar landsbygdens gröna näringar. Turismen kan ge större inkomster i framtiden, under förutsättning att landsbygdens infrastruktur byggs ut och underhålls. Där är en utbyggd offentlig infrastruktur en grundförutsättning.

Miljön

Vänsterpartiet är ett parti på ekologisk grund – vi har en plan för att ställa om samhället till ekologisk hållbarhet och vi vågar ta strid mot de starka intressen som vill att allt ska fortgå som vanligt.

Det är de rikaste som genom sitt sätt att leva orsakar störst klimatutsläpp. Därför är det de som måste ställa om sin livsstil mest. Nordanstig som kommun har också en resa att göra. Redan idag är vi duktiga inom flera områden, men vi kan inte vara nöjda med det. Människans överlevnad på planeten är beroende av att vi förändrar samhällets strukturer i grunden.

Om Nordanstig ska klara av att minska vårt klimatavtryck – och uppfylla sin del av Parisavtalet – så krävs att vi jobbar strategiskt för att få ut mest nytta för pengarna. Vänsterpartiet ser att kommunen, vid både renovering och nybyggnation, måste tänka klimatsmart och ha ett miljömässigt helhetstänk. Kommunen ska bygga med material som går att återanvända och som inte påverkar miljön negativt.

Vänsterpartiet vill se solceller på alla kommunens fastigheter. Vidare ska kommunen arbeta för att minimera energiåtgången, minska avfallet genom återvinning och smarta materialval, alltid välja det mest miljövänliga transportmedlet samt öka andelen vegetarisk mat inom skola och omsorg.

Personalpolitik

Vänsterpartiets mål är att säkerställa att den offentliga servicen som vi betalar skattepengar till ger den hjälp som människor behöver. För detta behövs en varaktig upprustning av välfärden. Det krävs ökade statsbidrag så att Nordanstigs kommun kan anställa fler, förbättra arbetsvillkoren och ta äldreomsorg, skola, socialtjänst till den goda nivå den bör hålla. Behoven måste få styra. Det behövs mer inflytande till de anställda som vet hur jobbet ska utföras och mindre byråkrati för kommunens personal.

Rätten till heltid

Vi vill verka för att kommunens beslut om rätt till heltid – deltid en möjlighet – ska bli verklighet. Kommunal har fått igenom det i förhandlingarna, men än återstår mycket innan det är på plats. För att välfärden ska fungera kommer vi att behöva fler som arbetar där. Det vet vi och därför är det också viktigt att de som arbetar har möjlighet att arbeta heltid.

Idag arbetar många anställda inom kommunen deltid. Deltidsarbetet är vanligast bland kvinnor och leder till lägre lön och lägre pension. Deltidsarbete har också visat sig vara en extra tung arbetsform, eftersom den enskilda arbetstagaren ofta får scheman under de toppar då det är som tyngst att arbeta. Detta leder i sin tur till att man i värsta fall tvingas dra ner än mer på arbetstiden, medan den som arbetar heltid har en mer jämt fördelad arbetsbörda som gör att orken ökar. Ett moment 22 som alltså drabbar den deltidsarbetande på flera plan.

För Vänsterpartiet är frågan om rätten till heltid en rättvise- och jämställdhetsfråga, men det är också en fråga som borde intressera kommunen i egenskap av arbetsgivare. Om fler arbetar heltid minskar de framtida rekryteringsbehoven, vilket givetvis är av stor betydelse. Det finns alltså mycket att vinna för många parter och det finns mycket att göra som arbetsgivare, både för att klara åtminstone en del av den framtida rekryteringsutmaningen men också för att få personalen att må bättre.

Arbetstidsförkortning

Vi måste bygga ett arbetsliv för alla, där vi har makt och inflytande över våra jobb, där alla orkar jobba till pensionen och inte blir utslitna i förtid, där alla ryms och inte stora grupper hamnar utanför och där det vanliga är att veta sitt schema i god tid och inte tvingas vänta vid telefonen i jakt på tillfälliga påhugg. Vi behöver en stark arbetsrätt, livaktiga fackklubbar och förkortad arbetstid.

I sjukvården, skolan, socialtjänsten och äldreomsorgen finns stora problem som grundas i ett mer intensivt arbetstempo och brist på inflytande över sitt eget arbete . Besparingar och effektivitetskrav samt ökad detaljstyrning och administration, har gjort dessa kvinnodominerade yrkesgrupper än mer pressade, och konsekvenserna är allvarliga. Den mänskliga kostnaden är enorm – tusentals kvinnor och män slits ut av sina arbeten och får sina liv förkortade. I längden drabbar det oss alla, i form av oacceptabla sjuktal som gjort det svårt att upprätthålla kvaliteten i skola, vård och omsorg.

Vänsterpartiet i Nordanstig vill under mandatperioden arbeta för att projekt med arbetstidsförkortning genomförs inom någon av kommunens verksamheter.

Småföretagande

I en landsbygdskommun som Nordanstig skapas jobb när engagemang, hårt arbete och nytänkande omsätts i nya produkter och tjänster. Det handlar inte om att konkurrera med låga löner och sämre villkor. Vänsterpartiet vill särskilt lyfta fram de små och medelstora företagen, och genom samverkan mellan det offentliga och näringslivet, skapa bästa möjliga förutsättningar för deras utveckling och välstånd.

För små företag kan sjuklöneansvaret ofta vara betungande. Vänsterpartiet vill därför att mindre företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Vi vill också att personer som driver eget företag med godkänd F-skatt ska ha samma rätt till socialförsäkringssystem som anställda.

Många små företag är jordbruksföretag, eller företag som förädlar det som jordbruken producerar. Vänsterpartiet ser en stor utvecklingsmöjlighet för lokal livsmedelsförädling och småskaligt mathantverk. En miljöanpassad upphandling i offentlig sektor skulle gynna lokalproducerade och ekologiska livsmedel och skapa jobb lokalt.

Besöksnäringen är en växande bransch som ger många jobb i Nordanstig. Landsbygdsturismen skapar långsiktiga arbetstillfällen och utvecklar den lokala miljön, vilket ska beaktas vid planering av markanvändning, skogsbruk och infrastruktur.

Digital infrastruktur och modern kommunikationsteknik är avgörande för småföretagare som verkar på landsbygden. I Nordanstig vill därför Vänsterpartiet att utbyggnaden av fiberbundet bredband ska fortsätta och målet måste vara att alla kommunens invånare i förlängningen får tillgång till ett snabbt och säkert bredband.

Vänsterpartiet vill även inrätta ett kommunalt företagshotell, där småföretagare och egenföretagare kan få tillgång till funktionella kontors- och möteslokaler med moderna tekniska och kommunikativa möjligheter, samt stöd och hjälp från kommunens näringslivskontor.

Bygga fler bostäder

Alla människor behöver någonstans att bo. Tak över huvudet, värme och skydd när det är kallt eller regnar, utrymme att ha sina saker. Men också plats att förverkliga sina drömmar, en lugn plats att göra läxor eller bara ta det lugnt efter jobbet.

Vänsterpartiet ser allvarligt på bostadsbristen i kommunen. Vi behöver bygga fler bostäder i Nordanstig. Främst ser vi ett behov av att bygga hyresrätter i attraktiva lägen, men även ett tillskott av andra boendeformer är viktigt för kommunens utveckling och tillväxt.

Kommunalskatten

Idag har vi ett skattesystem som är riggat för de rika. När miljardärer betalar mindre andel i skatt än vanliga arbetare – och de kan få tillbaka enorma belopp i form av avdrag, då är skattesystemet felaktigt. Vi vill ha en progressiv beskattning av kapitalinkomster och pensionärer, sjuka och arbetslösa ska ha samma skattesats som de som arbetar.

Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som förmår att ge alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Vi bidrar alla genom att betala skatt, och den allra största delen kommer från människor med vanliga löner. Men vi vill också använda skatterna för att omfördela mellan rika och fattiga. Därför vill vi öka skatterna för de allra rikaste och hålla kommunalskatten så låg som möjligt.

Valsamverkan

Nordanstigs ekonomi har lidit hårt av socialdemokraternas och centerpartiets majoritetsstyre. På grund av interna stridigheter har de inte klarat av att hantera ekonomin och planera för kommunens framtida utveckling.

Resultatet ser vi idag när kommunens ekonomi är i botten, samtidigt som vi sitter fast i en kostym som är för stor eller illasittande. Om inte ekonomin är i balans inom två år riskerar kommunen att styras av externa krafter tills balansen är återställd. Det är med andra ord sämsta möjliga läge som vi har när vi önskar att ta över styret.

Vänsterpartiet har därför, tillsammans med moderaterna, liberalerna och kristdemokraterna tagit fram en plan för de investeringar som behöver göras under mandatperioden för att kommunens verksamheter ska fungera bättre och kosta mindre. Detta ska inte ses som att vi kompromissat på våra ideologiska åsikter, likväl som inte heller m/kd/l gjort det. Det som däremot skett är att vi enats kring vilka investeringar som måste ske för att kommunen ska kunna göra nödvändiga besparingar. Vi har en plan för att utveckla hela Nordanstig.

Rösta på Vänsterpartiet!

Samhället förändras hela tiden. Men inte av sig självt, utan av människor. Din röst och din insats är det som kommer att avgöra om Sverige ska vara ett land där vi möts som jämlikar, som medmänniskor.

Vi ser en oroande utveckling där de styrande partierna endast är intresserade av makten, men inte har Nordanstigs bästa för ögonen. Vänsterpartiet vill komma bort från den rådande bypolitiken som fått styra under så många år. Nu är det dags för en politik som gynnar HELA Nordanstig!

Ett land som har råd med skatteavdrag för städning i hemmet måste ha råd med fungerande kommunal service.

Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla och ge oss möjlighet att leva goda liv. LSS är en fri- och rättighetsreform som måste värnas och förstärkas.

Kunskap är makt. En skola för ett modernt och demokratiskt samhälle handlar inte bara om att utbilda för arbetslivet – det handlar också om allas rätt till bildning.

En jämlik skola är bra för alla. När elever med olika bakgrund och livsåskådning möts förbättras inte bara resultaten utan också sammanhållningen.

Skolan kan inte avskaffa klassamhället, men jämna ut klasskillnader så att alla barn får en bra start i livet. Därför bör den tillföras mer resurser som fördelas efter behov, så att de barn som behöver stöd kan få det direkt och inte halkar efter.

Om vi går ihop och arbetar för ökade resurser, högre löner och bättre arbetsvillkor kan vi förändra verkligheten. Det vet vi. Vi har gjort det många gånger förr. De allra flesta skulle tjäna på att samhället blir mer jämlikt, rättvist och solidariskt. Politik är inget sällskapsspel.

De senaste årens regeringar har ökat klyftorna mellan fattig och rik. Vi behöver inte mer av den politiken. Vi står inför ett vägval och du kan vara med och göra skillnad.

Den 9 september är din röst lika mycket värd som Sveriges rikaste. Använd den för att skapa en framtid som tillhör oss alla – inte bara några få.

Vänsterpartiet – för ett växande Nordanstig!

 

Dela den här sidan

Kopiera länk