Skolan

Skolsamverkan i Nordanstig

Så är då beslutet fattat att Hassela år 7-9 flyttar till Bergsjö centralskola HT 2007. En flytt som på sikt kan ses som både positiv och nödvändig med tanke på ett vikande elevunderlag. Men något som är mindre positivt är tillvägagångssättet.

För det första har man, för att möjliggöra flytten, klubbat 445 000 kronor för investeringar på Bergsjö centralskola. Dessa pengar skall tas ur den investeringsbudget som finns för 2007 för allakommunens skolor, alltså hälften av investeringsbudgeten. En del av budgeten har man redan använt så det betyder att nästan inga pengar finns kvar om något oförutsett skulle hända under resten av året. Man har i princip länsat kassakistan redan innan halva året har gått. Eftersom en investering i Bergsjös centralskola inte var budgeterad inför året betyder det även att flera planerade investeringar på olika skolor i kommunen måste stå tillbaka. Förutom investeringar kommer det till en fördyrning av skolskjutsar med ca 200 tusen kronor netto för kommande läsår. Med ett sparbeting på skolorna på närmare 4 miljoner kronor i år borde det vara mer intressant att diskutera besparingar. Besparingar som i dag ingen vet hur de ska kunna genomföras.

För det andra: I och med flytten kommer Bergsjö centralskola att delas av i två arbetsenheter med fysiska avgränsningar och med två totalt skilda arbetssätt. Elever tillhörande de olika arbetslagen kommer att börja och sluta skoldagen vid olika tidpunkter. I praktiken kommer man därmed att ha två skolor i en byggnad. Geografiskt kommer elever att tillhöra antingen den ena eller den andra delen, med liten eller ingen möjlighet att påverka valet av tillhörighet. Någon förankring för denna stora omorganisation finns varken hos föräldrar eller hos elever. Många lärare känner sig totalt överkörda och mår mycket dåligt idag..

För det tredje: Sedan tidigare har man i fullmäktige beslutat om en nedläggning av Strömsbruks skola till hösten. En flytt som i elevantal räknat är ungefär lika stor som flytten från Hassela. Inte en enda krona har man reserverat inför denna flytt (och nu finns inga pengar kvar heller). Även om det inte finns direkta önskemål om investeringar inför den flytten kan man ju undra om det bara är de som kan prata för sig och hörs mest som skall ha. Vi folkvalda politiker har väl skyldighet att värna om alla kommuninvånare.

Carina Malmborg vänsterpartiet i Nordanstig.

Petra Modee, vänsterpartiet i Nordanstig

Sven Bergström, vänsterpartiet i Nordanstig

Dela den här sidan

Kopiera länk