Finans

Ränteavdragen ökar bankernas vinster

Författarna menar att det statliga ränteavdraget är orättvist och det även subventionerar hela banksektorn. Deras förslag är enkelt och radikalt.

Bankerna utgör en skyddad del av det svenska näringslivet. Totalt subventionerade staten år 2003 bankerna med 33 miljarder kr. Detta skedde genom hushållens (15 miljarder) och företagens (18 miljarder) rätt att göra avdrag för räntekostnader.

 

Lånemarknaden är ett skyddat område

 

Detta betyder, att bankerna kan hålla ett högre ränteläge än vad hushållen och företagen annars skulle orka med. Sammanlagt blir det 33 miljarder kr högre, eftersom staten tar på sig denna kostnad. Staten har därmed gjort hela lånemarknaden till ett skyddat område, där marknadsmekanismerna inte tillåts verka. Ändå upprätthålls skenet av, att banker är som vanliga företag, som agerar på en fri lånemarknad.

 

Skattebetalarna göder bankerna

 

Skälen till att skattebetalarna göder bankerna, är att staten vill stimulera konsumtionen och underlätta företagens investeringar. Staten tycks tro, att bankerna inte räknar in detta stöd i sina kalkyler. Naturligtvis höjs räntorna i motsvarande grad. Om detta stöd ska fungera, förutsätter det att staten, förutom att stå för räntesubventionerna, även beslutar om vilka räntesatser bankerna får tillämpa. Riksbankens styrränta har endast begränsat inflytande, eftersom räntor sätts av bankerna själva utifrån vad deras kunder nätt och jämnt orkar med. Enbart under 2003 tjänade de svenska storbankerna 75 miljarder kr på räntenettot (utlåningsräntor minus inlåningsräntor).

 

Avskaffa fastighetsskatt och ränteavdrag för småhusägare

 

Staten tar in 23 miljarder kr i fastighetsskatt varje år. Av dessa kommer 13 miljarder från småhusägarna, alltså nästan lika mycket som hushållens ränteavdrag. Således kan man säga, att staten tar pengar från småhusägarna i form av fastighetskatt och lämnar över dem till bankerna via småhusägarnas ränteavdrag på sina lån. Det vore betydligt bättre att avskaffa både fastighetsskatten och ränteavdragen. Då skulle bankerna tvingas sänka räntorna, vilket skulle stimulera konsumtionen. Dessutom skulle det bli kostnadsneutralitet mellan hyreslägenheter och småhus. Den som bor i hyreslägenhet, har ju ingen möjlighet att göra avdrag för lägenhetens låneräntor.

 

Sverige är ett udda land~

I västvärldens länder förekommer praktiskt taget ingen statlig subvention av hushållens räntekostnader. Sverige är unikt, som håller fast vid en tradition där banker gynnas. Detta snedvrider hela lånemarknaden och skadar samhällsekonomin. Det är dags att befria lånemarknaden från ett orättvist och onödigt system.

 

Kåre Olsson och Jan-Åke Blomqvist, Orsa

Dela den här sidan

Kopiera länk